Những ưu và nhược điểm khi tập thể hình cả sáng lẫn chiều